נפתח כעת חלון הזדמנויות על יד רשות המיסים בישראל לאזרחים ישראלים שלא דיווחו על הונם בחו"ל ו\או על הכנסותיהם ממנו לעשות זאת כעת ולבקש חסינות מהליך פלילי בטרם תיפתח נגדם חקירה. להלן ציטוט חלקי מנוהלי מס הכנסה ( לנוסח המלא ראה: נוהל גילוי מרצון ).

התנאים‏ להליך ‏גילוי ‏מרצון
"
1. הגילוי מרצון יהיה כן ומלא ויעשה בתום לב.
2. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על-ידי רשות המסים. בסעיף זה "חקירה ובדיקה" – לרבות לגבי בת/בן הזוג של המבקש וחברות שבשליטתם.
3. במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף.
4. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש, בת/בן זוגו או חברות בשליטתם על-ידי משטרת ישראל בעניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון, לרבות פעילותם העסקית, או כל פעילות אחרת המניבה הכנסות.
5. רשות המסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיים מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון ולו בעקיפין, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף, במקומות הבאים: ברשות שלטונית אחרת; באמצעי התקשורת; בכתבי בי דין או בפרוטוקולים או בכל מסמך אחר בהליכים אזרחיים ופליליים המתנהלים בערכאה שיפוטית בישראל או בחו"ל.
6 א. במקרים חריגים, בהם קיימות נסיבות אישיות יוצאות דופן (כגון מחלה קשה), רשאית רשות המסים לאשר בקשה לגילוי מרצון גם אם קיים מידע כאמור בסעיף 3 לעיל, או שנערכה בדיקה או חקירה כאמור בסעיפים 2
ו- 4 לעיל.
6 ב. במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, כאשר המידע, החקירה, או הבדיקה כאמור בסעיפים 2-4 לעיל מתייחסים לחברה אחת מני חברות. "

קיימים לצורך כך שלושה מסלולים המפורטים להלן:

1. הנוהל הרגיל
"הגורם ‏המוסמך יבדוק ‏האם‏ הבקשה‏ עומדת‏בתנאים ‏של‏ הנוהל החדש ועם‏ סיום ‏הבדיקה, יוציא למבקש אישור או ‏דחייה של ‏הבקשה.‏ היה ‏ומצא ‏הגורם ‏המוסמך ‏כי ‏ניתן‏ לאשר‏ את‏ הבקשה,‏יפנה‏ את‏ המבקש ‏למשרד‏ השומה‏ הרלבנטי‏ להמשך‏ טיפול‏ שומתי ‏ולהסדרת ‏חבות ‏המס,‏בהתאם ‏לאמור ‏להלן: א. אם ‏קיים‏ תיק ‏למבקש,‏יפנה‏ הגורם המוסמך‏את ‏הבקשה ‏למשרד ‏השומה‏ בו ‏מתנהל‏ תיקו‏ של ‏המבקש. ב. אם ‏לא ‏קיים ‏תיק ‏למבקש, ‏יפנה ‏הגורם ‏המוסמך ‏את ‏הבקשה ‏למשרד ‏הרלבנטי‏ בהתאם ‏למקום ‏העסק ‏או‏ מקום‏ המגורים‏ של‏ המבקש. באישור שיוציא ‏הגורם ‏המוסמך ‏למבקש יצוין, כי ‏בקשתו ‏עומדת ‏בהוראות ‏הנוהל ‏ולא‏ ינקטו ‏כנגדו‏ הליכים‏ פליליים, בכפוף ‏להסדרת‏ תשלום ‏המס‏ אצל‏ פקיד‏ השומה"

2. מסלול אנונימי
שבו "רק לאחר ‏בירור ‏חבות‏ המס‏ על-ידי‏ פקיד ‏השומה, יחשוף‏ הפונה את ‏פרטי‏ המבקש בפני‏ הגורם‏ המוסמך‏ או פקיד ‏השומה".

3. מסלול מקוצר
"המסלול‏ המקוצר ‏נועד ‏לזרז את‏ הטיפול ‏בבקשות‏ שהיקף‏ ההון ‏הגלום ‏בהן ‏הינו ‏נמוך‏ יחסית,‏ ולהקל ‏על‏ העומס ‏המוטל‏ על‏ פקידי השומה בטיפול ‏בבקשות ‏לגילוי‏ מרצון.
אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד. בקשה נוספת תתקבל רק בנסיבות מיוחדות, כגון מחלה קשה של המבקש, גיל מתקדם וכדומה. הנוהל לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית. הנוהל לא יחול כאשר הוא איננו מניב תשלום מס משמעותי בפועל לגבי שנות המס הרלבנטיות לבקשה. על אף זאת, הנוהל יחול גם אם המס אינו משמעותי, כאשר מדובר בכספי ירושה שהעבירה היחידה של מגיש הבקשה לגביהם היא אי דיווח החל משנת 2013, או במקרים דומים לאלה. החסינות בהליך פלילי תחול רק לגבי המידע שנמסר במסגרת הליך הגילוי מרצון. הגילוי מרצון על-פי נוהל זה לא יחול על עבירות המוגדרות כעבירות מינהליות עפ"י חוק העבירות המנהליות תשמ"ו- 1985. לא אושרה הבקשה על-ידי הגורם המוסמך, לא תעשה רשות המסים שימוש במידע שבבקשה גם לא בהליך האזרחי תחילה ותחולה: נוהל זה יחול  עד ליום 31.12.2016"
.פרטים נוספים ניתן למצוא ב: גילוי מרצון

לסיכום מטרת הנוהל הינה לאתר הון שחור ששוכב בחו"ל ותמורת גילויו מרצון מובטחת חסינות והימנעות מחשיפה להליך פלילי והוא מיועד גם לכל מי שלא ש"שכח" לדווח על הכנסות בחו"ל גם אם מקורו של ההון בתחילתו היה מכספי ירושה או מפקדונות של הורים שהיו ניצולי שואה או הכנסות מעבודה וכנ"ל נכסים כמו דירות, משרדים ואחרים.
כיום כאשר הגבולות בין המדינות מתצמצם וקיימת חשיפה של מידע רב.

בשלב ראשון מומלץ מאד להתיעץ עם איש מקצוע מומחה שיסייע לכם לרכז מיסמכים על מקור הכסף ובאמצעותו להוכיח את מקור הכסף.
ובאמצעות יעוץ מקצועי לבחון מהו המסלול מבין השלשה המפורטים לעיל מתאים ביותר לכל מקרה ומקרה.
מטרתו של המבצע הנוכחי לאפשר לכולם "לישון בשקט" ע"י הכנסת כולם למעגל המדווחים.

לפרטים נוספים התקשרו היום

משרד רואה חשבון בחיפה דב רוזנברג טלפון: 04-8255976